!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

Din webbläsare är in- eller utzoomad (). Använd din webbläsares zoomfunktion för att återställa zoom-läge till 100%, alternativt tryck CTRL + 0.

MENY

SÖK

Parkering

Då många boende har klagat på att tidigare parkeringsregler inte fungerar på grund av dåligt sikt, blockering av långtidsparkeringen och vändplanen vid hus 9 samt besvär vid snöröjning, har styrelsen beslutat ändra reglerna till nedanstående.

Det är tillåtet att köra bil till porten för att lasta i-och ur och för
i - och urstigning.
Gäller även framför Föreningslokalen.

Besökande får parkera på besöksparkeringarna och om de inte räcker,tillfälligt på vägens östra sida – se nedan.

Det är förbjudet för boende att parkera på andra platser än i egen
carport och på egen hyrd P-plats. Tillfällig parkering får ske på vägens östra sida (längs ytterkurvan, mellan lyktstolparna – se bild nedan)!

Följ dessa regler – om inte anser sig styrelsen nödgade att ta in ett
bevakningsföretag vilket kostar.

Du kan hyra P-plats i carport och/eller i mån av plats en P -plats på asfalt eller grus.

Kristinehamn den 20180705
Styrelsen för Hägringen

PARKERA LÄNGS VÄGENS YTTERSIDA

SE RÖD LINJE!